RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury z siedzibą pod adresem: ul. Niepodległości 45, Siemianowice Śląskie; e-mail: sekretariat@siemck.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.b RODO w celu zawarcia umowy.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 5. Artysta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.
 6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Pani Alicja Drygała – tel. 511 050 057, e-mail: iod@gmainvest.pl,
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom do tego uprawnionym.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Warto wiedzieć

Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury, aby realizować zadania dla Mieszkańców oraz Kontrahentów, gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Państwa lub Państwa bliskich. Staramy się aby nigdy nie pobierać od Państwa zbyt wielu informacji, ograniczając się do tych, które są dla nas niezbędne żeby rozpatrzeć Państwa podanie. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Państwa dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je Państwo przekazali.  Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Państwa sprawy. Informacji dotyczących Państwa nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania i  wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Możemy zapewnić, że dochowujemy najwyższej staranności, aby Państwa dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Siemianowickiego Centrum Kultury.

Monitoring SCK Park Tradycji

Aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób odwiedzających Siemianowickie Centrum Kultury oddział Park Tradycji, a także mienia Siemianowickiego Centrum Kultury, korzystamy z systemu monitoringu wizyjnego, który zabezpiecza przede wszystkim wnętrza budynku Parku Tradycji, ale i teren wokół niego. Budynek objęty tym systemem oznaczyliśmy odpowiednim znakiem.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznacie Państwo, że coś niedobrego dzieje się z Państwa danymi, lub po prostu będziecie Państwo mieli dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Siemianowickim Centrum Kultury prosimy o kontakt:

 • Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 45.
 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@gmainvest.pl lub dzwoniąc pod numer 511 050 057
 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.