RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Siemianowickie Centrum Kultury z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106) przy ulicy Niepodległości 45 (dalej jako: Administrator);
 2. U Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@apfsolutions.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, realizację umowy, w której są Państwo stroną lub wskutek ciążącego na nas obowiązku prawnego, wynikającego między innymi z:
  – ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  – odpowiednio do okoliczności przetwarzania danych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł, na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679, umowy powierzenia przetwarzania danych;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa;
 6. Posiada Pani/Pan:
  – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
  – prawo do przenoszenia danych;
  – prawo do wycofania zgody.
 7. Adekwatnie do podstawy i okoliczności przetwarzania danych;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uwarunkowane umownie lub jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak spełnienia wymogów formalnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:  Natalia Bugajska, e-mail n.bugajska@apfsolutions.pl