Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Siemianowickiego Centrum Kultury

Siemianowickie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Siemianowickiego Centrum Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Transgresja.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Omelan.
 • E-mail: m.omelan@siemck.pl
 • Telefon: 327652740

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Siemianowickie Centrum Kultury Dyrektor Marek Banasik
 • Adres: ul. Niepodległości 45
  41-106 Siemianowice Śląskie
 • E-mail: sekretariat@siemck.pl
 • Telefon: 322287280

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

H3 Budynek Siemianowickiego Centrum Kultury Bytków przy ul. Niepodległości 45 

Obiekt usytuowany nieopodal przystanku autobusowego oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych. Przystanek autobusowy oznakowany jest w sposób widoczny, autobusy zatrzymują się tuż przy stanowisku przystankowym, linia krawężnika jest w bezpieczny sposób odróżniona od jezdni.

Budynek jest widocznie oznakowany tablicą informacyjną.

Boczne wejście do obiektu ma zniwelowaną różnicę poziomów i szerokie drzwi (2 metry), brak przeszkód dla osób poruszających się na wózkach.

Na parterze budynku jest recepcja usytuowana blisko głównego wejścia do obiektu. W związku z brakiem windy w budynku i możliwości dotarcia na pierwsze piętro (tam znajduje się biuro i dyrekcja SCK) osobom poruszającym się na wózkach, w razie potrzeby będzie udzielona asysta lub pomoc.

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody i nie ma pochylni, co utrudnia dostępność dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe mają charakter zabytkowy i są dość ciężkie. Trudno otworzyć je jedną ręką w pozycji siedzącej.

Przed głównym wejściem do budynku na ścianie po prawej stronie na wysokości 1,0 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku.

Wejście od strony sali wydarzeń ma zniwelowane różnice poziomów i jest  dostępne po wezwaniu asysty za pomocą dzwonka.

Schody zewnętrzne są kontrastowo oznakowane na pierwszym i ostatnim stopniu.

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym.

W ramach jednej kondygnacji znajdują się zmiany poziomów.

Do celów kulturalnych przeznaczony jest parter (poziom 0) oraz piętro (poziom1)

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Zlokalizowana na parterze sala widowiskowa jest przestronna i dostępna dla wózków inwalidzkich i osób poruszających się o kulach.

Krzesła nie są na stałe przytwierdzone do powierzchni, co ułatwia wjazd na salę wózków i korzystania osobom z niepełnosprawnością ruchową z powierzchni audytoryjnej na równi z innymi użytkownikami.

Sala jest równomiernie oświetlona i pozbawiona nieprzewidywalnych barier.

Niemożliwy jest wjazd wózków inwalidzkich na scenę.

Budynku nie wyposażono w systemy powiadamiania SOS, w przypadku zdarzenia wypadkowego.

W budynku nie ma windy, którą można ominąć schody. Poręcz znajduje się jedynie po jednej stronie schodów.

Osoby poruszające z pomocą kul i wózka inwalidzkiego mogą korzystać jedynie z parterowej części obiektu.

Schody wewnętrzne są oznakowane kontrastowo na pierwszym i ostatnim stopniu, drzwi  wewnętrzne nie kontrastują z framugami i ścianą.

Brak systemu powiadamiania ewakuacyjnego dostępnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną – dźwiękowego i świetlnego – oraz planu ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się odpowiednio oznakowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana na parterze (poziom 0). W toalecie brakuje instalacji przywoławczo-alarmowej.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku około 60 m od wejścia głównego.

H3 Budynek Siemianowickiego Centrum Kultury Park Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12

Budynek został zaadaptowany po byłej maszynowni kopalni „Michał” i stąd ma charakter postindustrialny. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa szerokie i oznakowane miejsca parkingowe, dostosowane dla zmotoryzowanych osób niepełnosprawnych. Przejazd wózkiem bezpośrednio z parkingu do obiektu wymaga pokonania stopnia (krawężnika).

W budynku dostępny jest przenośny podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami umożliwiający pokonanie stopnia przy miejscu parkingowym ustawiany w razie potrzeby przez pracownika SCK. W godzinach zamknięcia SCK Parku Tradycji, samodzielny wjazd wózkiem inwalidzkim z parkingu, możliwy jest przy tylnej części budynku z ulicy na chodnik, gdzie znacząco obniżony jest stopień (krawężnik).

Budynek jest obiektem 4-kondygnacyjnym.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze (poziom 0).

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Na głównej drodze znajdują się tablice wskazujące, jak dojechać do obiektu.

Do najbliższego przystanku autobusowego jest ok. 100 m.

Wejście główne jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, nie ma pochylni, wszystko usytuowane jest na jednym poziomie.

Drzwi są szerokie, bez progów, dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, klamki drzwi zewnętrznych są ergonomiczne, drzwi otwierają się łatwo, a przy wydarzeniach w sezonie letnim otwarte są na oścież.

Punkt obsługi (szatnia, kasa, recepcja) znajduje się blisko wejścia. Lada z szatni nie jest na żadnym odcinku, obniżona poniżej 0,8 metra,

W budynku nie ma wyróżnionych kolorystycznie futryn drzwi wewnętrznych.

W budynku nie ma plansz z informacją o tym, na którym piętrze znajdują się sale i jak można do nich dotrzeć, droga do toalety nie jest oznakowana.

W obiekcie znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością, oznaczona odpowiednim piktogramem.

Toaleta ma wystarczającą przestrzeń manewrową (1,5/1,5 m), ale brakuje w niej komfortowej przestrzeni przesiadkowej.

Na wysokości dostępnej dla osób niskorosłych lub poruszających się na wózku (80-120 cm) umieszczono lustro i podajnik papieru i płynu do dezynfekcji. Wyłącznik światła umieszczono na wysokości 100 cm. W toalecie nie zainstalowano przycisku alarmowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda, którą można ominąć schody i dotrzeć do każdego piętra w obiekcie. Szerokość windy umożliwia korzystanie z niej osobie na wózku inwalidzkim. Winda nie informuje głosowo o numerach pięter.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

H3 Budynek Siemianowickiego Centrum Kultury Willa Fitznera przy ul. Fitznerów 3

Budynek jest obiektem 4-kondygnacyjnym.

Charakter kulturalny pełni jedynie parter budynku (poziom 0).

Budynek usytuowany w centrum, nieopodal przejścia dla pieszych i przystanku komunikacji miejskiej, oznakowany tablicą informacyjną i łatwo dostępny.

Budynek jest zabytkowy, co sprawia, że jest w nim wiele barier dostępności.

Główne wejście do obiektu, ze względu na schody, nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Schody nie są oznaczone kontrastowo.

Wejście od podwórza zostało wyposażone w windę dla wózków inwalidzkich.

W pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się recepcja, usytuowana nieopodal wejścia, co ułatwia obsługę osób z niepełnosprawnością. Lada przy recepcji jest zabytkowa i ma wysokość 94 cm, co utrudnia obsługę osób na wózku inwalidzkim.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych oznakowana odpowiednim piktogramem znajduje się na parterze. Toaleta nie posiada przestrzeni manewrowej w wielkości 1,5m na 1,5 oraz powierzchni przesiadkowej o szerokości co najmniej 0,9 m przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

H3 Budynek Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina przy ul. Wierzbowej 2

Obiekt oddalony jest około 250 m od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej, droga z przystanku do obiektu prowadzi wąskimi dróżkami osiedlowymi.

Budynek jest obiektem 1-kondygnacyjnym.

Budynek dedykowany jest głównie osobom starszym doświadczającym niepełnosprawności i wprowadzono w nim liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne posiada drzwi wyposażone we wspomagany mechanizm otwierania.

Schody przed wejściem głównym są oznakowane kontrastowo na pierwszym i ostatnim schodku, nie posiadają poręczy po stronie ściany.

Tylne wejście wyposażone jest w podjazd. Dojście do budynku ma szerokość min. 1,5 m, pochylnia ma szerokość 1,2 m. Pochylnia posiada po bokach krawężniki o wysokości minimum 7 cm. Odstęp między poręczami pochylni wynosi 1-1,1 m. Poręcze pochylni  zainstalowane są na wysokości 0,9 m i 0,75 m od poziomu pochylni. Początek i koniec pochylni są oznaczone kontrastowo.

W obiekcie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta posiada odpowiednią powierzchnię manewrową i przesiadkową. Włącznik światła jest na wysokości odpowiedniej dla osoby poruszającej się na wózku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się ok. 30 m od wejściu do budynku.

H3 Budynek Siemianowickiego Centrum Kultury przy ul. Oświęcimskiej 1 – Pałac Rheinbabenów

Obiekt położony jest w przestrzeni parkowej, z dogodnym dojściem z okolicznych parkingów i oddalonych o około 100 do 300 m przystanków komunikacji publicznej.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się na elewacji frontowej naprzeciw fontanny. Wejście na schody poprzedzono pasem uwagi dla osób niewidomych i niedowidzących na całej ich szerokości sygnalizując przy okazji wejście na jezdnię i zejście z jezdni poprowadzonej przed obiektem

Drugie wejście wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy tarasie na elewacji tylnej – od strony parku, do którego można dotrzeć obchodząc budynek z dowolnej strony lub bezpośrednio z parku.

Na windzie dla osób niepełnosprawnych z lewej strony na wysokości 1,0 m umieszczony jest dzwonek oznaczony żółtym polem w celu wezwania asysty.

Budynek jest obiektem 5-kondygnacyjnym.

H3 Amfiteatr Siemianowickiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 1

Główne wejścia do obiektu są dostępne dla osób z niepełnosprawnością wyłącznie z osobami asystującymi, gdyż wiodące do niego podjazdy zostały wkomponowane w istniejące wcześniej schody.

Osobom z niepełnosprawnością udostępniane jest wejście od strony sceny, nie jest ono jednak zupełnie dostępne dla wózków inwalidzkich, gdyż dojazd po samą scenę wymaga pokonania stopni.

Asfalt w obiekcie jest w wielu miejscach wybrzuszony, co uniemożliwia komfortowe poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnością.

Amfiteatr posiada przejścia pomiędzy sektorami, które wyposażone są w schody, bez poręczy.

Oznakowanie miejsc siedzących nie jest dostępne dla osób niewidomych.

Scena jest trudnodostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na nierówność terenu (próg) przekraczający 2 cm.

Toalety w obiekcie są przenośne.

Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W sprawie ustalenia asysty w Amfiteatrze należy się kontaktować telefonicznie pod numer 32 2287280 lub mailowo na adres sekretariat@siemck.pl